د قرآن الکریم تلاوت
په دا برخه كی د قرآن الكریم تلاوت د MP3 په ډول راوړ شوی ده. تا سو هم كولای شی جه واوری او هم خپل كمپیوټر ټول كړی. د هر سوره د اوریدلو دپاره د سوره په نوم باندی كلیك و كړی.
شمیر سورة د آیتونو تعداد سجده په آیة مکی یا مدنی
١ سورة الفاتحة ٧ ٠ مــکی
٢ سورة البقرة ٢٨٦ ٠ مدنی
٣ سورة آل عمران ٢٠٠ ٠ مدنی
۴ سورة النساء ١٧٦ ٠ مدنی
۵ سورة المائدة ١٢٠ ٠ مدنی
٦ سورة الأنعام ١٦۵ ٠ مــکی
٧ سورة الأعراف ٢٠٦ ٢٠٦ مــکی
٨ سورة الأنفال ٧۵ ٠ مدنی
٩ سورة التوبة ١٢٩ ٠ مدنی
١٠ سورة يونس ١٠٩ ٠ مــکی
١١ سورة هود ١٢٣ ٠ مــکی
١٢ سورة يوسف ١١١ ٠ مــکی
١٣ سورة الرعد ۴٣ ١۵ مــکی
١۴ سورة إبراهيم ۵٢ ٠ مــکی
١۵ سورة الحجر ٩٩ ٠ مــکی
١٦ سورة النحل ١٢٨ ۵٠ مــکی
١٧ سورة الإسراء ١١١ ١٠٠ مــکی
١٨ سورة الكهف ١١٠ ٠ مــکی
١٩ سورة مريم ٩٨ ۵٨ مــکی
٢٠ سورة طه ١٣۵ ٠ مــکی
٢١ سورة الأنبياء ١١٢ ٠ مــکی
٢٢ سورة الحج ٧٨ ١٨ مــکی
٢٣ سورة المؤمنون ١١٨ ٠ مــکی
٢۴ سورة النور ٦۴ ٠ مــکی
٢۵ سورة الفرقان ٧٧ ٦٠ مــکی
٢٦ سورة الشعراء ٢٢٧ ٠ مــکی
٢٧ سورة النمل ٩٣ ٢٦ مــکی
٢٨ سورة القصص ٨٨ ٠ مــکی
٢٩ سورة العنكبوت ٦٩ ٠ مــکی
٣٠ سورة الروم ٦٠ ٠ مــکی
٣١ سورة لقمان ٣۴ ٠ مــکی
٣٢ سورة السجدة ٣٠ ١۵ مــکی
٣٣ سورة الأحزاب ٧٣ ٠ مــکی
٣۴ سورة سبأ ۵۴ ٠ مــکی
٣۵ سورة فاطر ۴۵ ٠ مــکی
٣٦ سورة يس ٨٣ ٠ مــکی
٣٧ سورة الصافات ١٨٢ ٠ مــکی
٣٨ سورة ص ٨٨ ٢۴ مــکی
٣٩ سورة الزمر ٧۵ ٠ مــکی
۴٠ سورة غافر ٨۵ ٠ مــکی
۴١ سورة فصلت ۵۴ ٣٨ مــکی
۴٢ سورة الشورى ۵٣ ٠ مــکی
۴٣ سورة الزخرف ٨٩ ٠ مــکی
۴۴ سورة الدخان ۵٩ ٠ مــکی
۴۵ سورة الجاثية ٣٧ ٠ مــکی
۴٦ سورة الأحقاف ٣۵ ٠ مــکی
۴٧ سورة محمد ٣٨ ٠ مدنی
۴٨ سورة الفتح ٢٩ ٠ مدنی
۴٩ سورة الحجرات ١٨ ٠ مدنی
۵٠ سورة ق ۴۵ ٠ مــکی
۵١ سورة الذاريات ٦٠ ٠ مــکی
۵٢ سورة الطور ۴٩ ٠ مــکی
۵٣ سورة النجم ٦٢ ٦٢ مــکی
۵۴ سورة القمر ۵۵ ٠ مــکی
۵۵ سورة الرحمن ٧٨ ٠ مــکی
۵٦ سورة الواقعة ٩٦ ٠ مــکی
۵٧ سورة الحديد ٢٩ ٠ مدنی
۵٨ سورة المجادلة ٢٢ ٠ مدنی
۵٩ سورة الحشر ٢۴ ٠ مدنی
٦٠ سورة الممتحنة ١٣ ٠ مدنی
٦١ سورة الصف ١۴ ٠ مدنی
٦٢ سورة الجمعة ١١ ٠ مدنی
٦٣ سورة المنافقون ١١ ٠ مدنی
٦۴ سورة التغابن ١٨ ٠ مدنی
٦۵ سورة الطلاق ١٢ ٠ مدنی
٦٦ سورة التحريم ١٢ ٠ مدنی
٦٧ سورة الملك ٣٠ ٠ مــکی
٦٨ سورة القلم ۵٢ ٠ مــکی
٦٩ سورة الحاقة ۵٢ ٠ مــکی
٧٠ سورة المعارج ۴۴ ٠ مــکی
٧١ سورة نوح ٢٨ ٠ مــکی
٧٢ سورة الجن ٢٨ ٠ مــکی
٧٣ سورة المزمل ٢٠ ٠ مــکی
٧۴ سورة المدثر ۵٦ ٠ مــکی
٧۵ سورة القيامة ۴٠ ٠ مــکی
٧٦ سورة الإنسان ٣١ ٠ مدنی
٧٧ سورة المرسلات ۵٠ ٠ مــکی
٧٨ سورة النبأ ۴٠ ٠ مــکی
٧٩ سورة النازعات ۴٦ ٠ مــکی
٨٠ سورة عبس ۴٢ ٠ مــکی
٨١ سورة التكوير ٢٩ ٠ مــکی
٨٢ سورة الإنفطار ١٩ ٠ مــکی
٨٣ سورة المطففين ٣٦ ٠ مــکی
٨۴ سورة الانشقاق ٢۵ ٢١ مــکی
٨۵ سورة البروج ٢٢ ٠ مــکی
٨٦ سورة الطارق ١٧ ٠ مــکی
٨٧ سورة الأعلى ١٩ ٠ مــکی
٨٨ سورة الغاشية ٢٦ ٠ مــکی
٨٩ سورة الفجر ٣٠ ٠ مــکی
٩٠ سورة البلد ٢٠ ٠ مــکی
٩١ سورة الشمس ١۵ ٠ مــکی
٩٢ سورة الليل ٢١ ٠ مــکی
٩٣ سورة الضحى ١١ ٠ مــکی
٩۴ سورة الشرح ٨ ٠ مــکی
٩۵ سورة التين ٨ ٠ مــکی
٩٦ سورة العلق ١٩ ١٩ مــکی
٩٧ سورة القدر ۵ ٠ مــکی
٩٨ سورة البينة ٨ ٠ مدنی
٩٩ سورة الزلزلة ٨ ٠ مدنی
١٠٠ سورة العاديات ١١ ٠ مــکی
١٠١ سورة القارعة ١١ ٠ مــکی
١٠٢ سورة التكاثر ٨ ٠ مــکی
١٠٣ سورة العصر ٣ ٠ مــکی
١٠۴ سورة الهمزة ٩ ٠ مــکی
١٠۵ سورة الفيل ۵ ٠ مــکی
١٠٦ سورة قريش ۴ ٠ مــکی
١٠٧ سورة الماعون ٧ ٠ مــکی
١٠٨ سورة الكوثر ٣ ٠ مــکی
١٠٩ سورة الكافرون ٦ ٠ مــکی
١١٠ سورة النصر ٣ ٠ مدنی
١١١ سورة المسد ۵ ٠ مــکی
١١٢ سورة الإخلاص ۴ ٠ مــکی
١١٣ سورة الفلق ۵ ٠ مــکی
١١۴ سورة الناس ٦ ٠ مــکی