تلاوت قرآن الکریم
در این بخش تلاوت قرآن الکریم فراهم گردیده است. برای گوش دادن به هر سوره، بروی نام آن اشاره کنید. در صفحة بعدی اختیارات بیشتر در مورد چگونگی تلاوت و صدای قاری (قرائت کننده) فراهم گردیده است.
شماره سورة تعداد آیة سجده در آیة مکی یا مدنی
١ سورة الفاتحة ٧ ٠ مــکی
٢ سورة البقرة ٢٨٦ ٠ مدنی
٣ سورة آل عمران ٢٠٠ ٠ مدنی
۴ سورة النساء ١٧٦ ٠ مدنی
۵ سورة المائدة ١٢٠ ٠ مدنی
٦ سورة الأنعام ١٦۵ ٠ مــکی
٧ سورة الأعراف ٢٠٦ ٢٠٦ مــکی
٨ سورة الأنفال ٧۵ ٠ مدنی
٩ سورة التوبة ١٢٩ ٠ مدنی
١٠ سورة يونس ١٠٩ ٠ مــکی
١١ سورة هود ١٢٣ ٠ مــکی
١٢ سورة يوسف ١١١ ٠ مــکی
١٣ سورة الرعد ۴٣ ١۵ مــکی
١۴ سورة إبراهيم ۵٢ ٠ مــکی
١۵ سورة الحجر ٩٩ ٠ مــکی
١٦ سورة النحل ١٢٨ ۵٠ مــکی
١٧ سورة الإسراء ١١١ ١٠٠ مــکی
١٨ سورة الكهف ١١٠ ٠ مــکی
١٩ سورة مريم ٩٨ ۵٨ مــکی
٢٠ سورة طه ١٣۵ ٠ مــکی
٢١ سورة الأنبياء ١١٢ ٠ مــکی
٢٢ سورة الحج ٧٨ ١٨ مــکی
٢٣ سورة المؤمنون ١١٨ ٠ مــکی
٢۴ سورة النور ٦۴ ٠ مــکی
٢۵ سورة الفرقان ٧٧ ٦٠ مــکی
٢٦ سورة الشعراء ٢٢٧ ٠ مــکی
٢٧ سورة النمل ٩٣ ٢٦ مــکی
٢٨ سورة القصص ٨٨ ٠ مــکی
٢٩ سورة العنكبوت ٦٩ ٠ مــکی
٣٠ سورة الروم ٦٠ ٠ مــکی
٣١ سورة لقمان ٣۴ ٠ مــکی
٣٢ سورة السجدة ٣٠ ١۵ مــکی
٣٣ سورة الأحزاب ٧٣ ٠ مــکی
٣۴ سورة سبأ ۵۴ ٠ مــکی
٣۵ سورة فاطر ۴۵ ٠ مــکی
٣٦ سورة يس ٨٣ ٠ مــکی
٣٧ سورة الصافات ١٨٢ ٠ مــکی
٣٨ سورة ص ٨٨ ٢۴ مــکی
٣٩ سورة الزمر ٧۵ ٠ مــکی
۴٠ سورة غافر ٨۵ ٠ مــکی
۴١ سورة فصلت ۵۴ ٣٨ مــکی
۴٢ سورة الشورى ۵٣ ٠ مــکی
۴٣ سورة الزخرف ٨٩ ٠ مــکی
۴۴ سورة الدخان ۵٩ ٠ مــکی
۴۵ سورة الجاثية ٣٧ ٠ مــکی
۴٦ سورة الأحقاف ٣۵ ٠ مــکی
۴٧ سورة محمد ٣٨ ٠ مدنی
۴٨ سورة الفتح ٢٩ ٠ مدنی
۴٩ سورة الحجرات ١٨ ٠ مدنی
۵٠ سورة ق ۴۵ ٠ مــکی
۵١ سورة الذاريات ٦٠ ٠ مــکی
۵٢ سورة الطور ۴٩ ٠ مــکی
۵٣ سورة النجم ٦٢ ٦٢ مــکی
۵۴ سورة القمر ۵۵ ٠ مــکی
۵۵ سورة الرحمن ٧٨ ٠ مــکی
۵٦ سورة الواقعة ٩٦ ٠ مــکی
۵٧ سورة الحديد ٢٩ ٠ مدنی
۵٨ سورة المجادلة ٢٢ ٠ مدنی
۵٩ سورة الحشر ٢۴ ٠ مدنی
٦٠ سورة الممتحنة ١٣ ٠ مدنی
٦١ سورة الصف ١۴ ٠ مدنی
٦٢ سورة الجمعة ١١ ٠ مدنی
٦٣ سورة المنافقون ١١ ٠ مدنی
٦۴ سورة التغابن ١٨ ٠ مدنی
٦۵ سورة الطلاق ١٢ ٠ مدنی
٦٦ سورة التحريم ١٢ ٠ مدنی
٦٧ سورة الملك ٣٠ ٠ مــکی
٦٨ سورة القلم ۵٢ ٠ مــکی
٦٩ سورة الحاقة ۵٢ ٠ مــکی
٧٠ سورة المعارج ۴۴ ٠ مــکی
٧١ سورة نوح ٢٨ ٠ مــکی
٧٢ سورة الجن ٢٨ ٠ مــکی
٧٣ سورة المزمل ٢٠ ٠ مــکی
٧۴ سورة المدثر ۵٦ ٠ مــکی
٧۵ سورة القيامة ۴٠ ٠ مــکی
٧٦ سورة الإنسان ٣١ ٠ مدنی
٧٧ سورة المرسلات ۵٠ ٠ مــکی
٧٨ سورة النبأ ۴٠ ٠ مــکی
٧٩ سورة النازعات ۴٦ ٠ مــکی
٨٠ سورة عبس ۴٢ ٠ مــکی
٨١ سورة التكوير ٢٩ ٠ مــکی
٨٢ سورة الإنفطار ١٩ ٠ مــکی
٨٣ سورة المطففين ٣٦ ٠ مــکی
٨۴ سورة الانشقاق ٢۵ ٢١ مــکی
٨۵ سورة البروج ٢٢ ٠ مــکی
٨٦ سورة الطارق ١٧ ٠ مــکی
٨٧ سورة الأعلى ١٩ ٠ مــکی
٨٨ سورة الغاشية ٢٦ ٠ مــکی
٨٩ سورة الفجر ٣٠ ٠ مــکی
٩٠ سورة البلد ٢٠ ٠ مــکی
٩١ سورة الشمس ١۵ ٠ مــکی
٩٢ سورة الليل ٢١ ٠ مــکی
٩٣ سورة الضحى ١١ ٠ مــکی
٩۴ سورة الشرح ٨ ٠ مــکی
٩۵ سورة التين ٨ ٠ مــکی
٩٦ سورة العلق ١٩ ١٩ مــکی
٩٧ سورة القدر ۵ ٠ مــکی
٩٨ سورة البينة ٨ ٠ مدنی
٩٩ سورة الزلزلة ٨ ٠ مدنی
١٠٠ سورة العاديات ١١ ٠ مــکی
١٠١ سورة القارعة ١١ ٠ مــکی
١٠٢ سورة التكاثر ٨ ٠ مــکی
١٠٣ سورة العصر ٣ ٠ مــکی
١٠۴ سورة الهمزة ٩ ٠ مــکی
١٠۵ سورة الفيل ۵ ٠ مــکی
١٠٦ سورة قريش ۴ ٠ مــکی
١٠٧ سورة الماعون ٧ ٠ مــکی
١٠٨ سورة الكوثر ٣ ٠ مــکی
١٠٩ سورة الكافرون ٦ ٠ مــکی
١١٠ سورة النصر ٣ ٠ مدنی
١١١ سورة المسد ۵ ٠ مــکی
١١٢ سورة الإخلاص ۴ ٠ مــکی
١١٣ سورة الفلق ۵ ٠ مــکی
١١۴ سورة الناس ٦ ٠ مــکی