بسم الله الرحمن الرحیم د لوی خدا په نامه چی ډیره مهربان و ډیر رحم کونکی دئ. ښه راغلاست

د قرآن غږ پانه د بدلون به حال کی دی. په همدی خاطر ځینی برخی تاسوته وړاندی شوی دی. تر سو چه نورو بروخو وړاندی شی، ځما معذرت ومنی او ما او ځما کورنی ته دعا وکړی.