خطاء

دسوره شمیر موجود نه وو نو پدی خاطر دا پانه نه ښودل کیژی. پیژننه: 101