بسم الله الرحمن الرحیم
بنام خداوند بخشنده مهربان

VoiceOfQuran.com

القرآن الکریم دین تانرا یاد بگیرید قبل از ازاینکه به خالق تان مواجه شوید و خود و خانواده تانرا در دنیا و آخرت خوشبخت سازید.
English Deutsch فارسی پښتو

حدیث و سنت

چهل حدیث کوتاه (صدا)
احادیث در باره زنان

Qaamoos.com English-Persian dictionary
تلاوت قرآن الکریم به صدای قاری برکت الله سلیم
در این بخش تلاوت قرآن کریم که توسط استاد قاری برکت الله سلیم قرائت شده است بصورت MP3 فراهم گردیده است. تلاوت قرآن کریم بصورت جزء (پاره) که شامل ۳۰ جزء است که هم میتوانید به آن گوش فرا بدهید و هم در کمپیوتر خویش ذخیره کنید. برای گوش دادن به هر جزء بروی شماره همان جزء اشاره کنید.
شماره جزء (پاره)   از   تــــا
١ جزء (پاره) ١ از آیة ١ سورة الفاتحة تــــا آیة ١۴١ سورة البقرة
٢ جزء (پاره) ٢ از آیة ١۴٢ سورة البقرة تــــا آیة ٢۵٢ سورة البقرة
٣ جزء (پاره) ٣ از آیة ٢۵٣ سورة البقرة تــــا آیة ٩١ سورة آل عمران
۴ جزء (پاره) ۴ از آیة ٩٢ سورة آل عمران تــــا آیة ٢٣ سورة النساء
۵ جزء (پاره) ۵ از آیة ٢۴ سورة النساء تــــا آیة ١۴٧ سورة النساء
٦ جزء (پاره) ٦ از آیة ١۴٨ سورة النساء تــــا آیة ٨٢ سورة المائدة
٧ جزء (پاره) ٧ از آیة ٨٣ سورة المائدة تــــا آیة ١١٠ سورة الأنعام
٨ جزء (پاره) ٨ از آیة ١١١ سورة الأنعام تــــا آیة ٨٨ سورة الأعراف
٩ جزء (پاره) ٩ از آیة ٨٨ سورة الأعراف تــــا آیة ۴٠ سورة الأنفال
١٠ جزء (پاره) ١٠ از آیة ۴١ سورة الأنفال تــــا آیة ٩٣ سورة التوبة
١١ جزء (پاره) ١١ از آیة ٩۴ سورة التوبة تــــا آیة ۵ سورة هود
١٢ جزء (پاره) ١٢ از آیة ٦ سورة هود تــــا آیة ۵٢ سورة يوسف
١٣ جزء (پاره) ١٣ از آیة ۵٣ سورة يوسف تــــا آیة ۵٢ سورة إبراهيم
١۴ جزء (پاره) ١۴ از آیة ۵٣ سورة إبراهيم تــــا آیة ١٢٨ سورة النحل
١۵ جزء (پاره) ١۵ از آیة ١ سورة الإسراء تــــا آیة ٧۴ سورة الكهف
١٦ جزء (پاره) ١٦ از آیة ٧۵ سورة الكهف تــــا آیة ١٣۵ سورة طه
١٧ جزء (پاره) ١٧ از آیة ١ سورة الأنبياء تــــا آیة ٧٨ سورة الحج
١٨ جزء (پاره) ١٨ از آیة ١ سورة المؤمنون تــــا آیة ٢٠ سورة الفرقان
١٩ جزء (پاره) ١٩ از آیة ٢١ سورة الفرقان تــــا آیة ۵۵ سورة النمل
٢٠ جزء (پاره) ٢٠ از آیة ۵٦ سورة النمل تــــا آیة ۴۵ سورة العنكبوت
٢١ جزء (پاره) ٢١ از آیة ۴٦ سورة العنكبوت تــــا آیة ٣٠ سورة الأحزاب
٢٢ جزء (پاره) ٢٢ از آیة ٣١ سورة الأحزاب تــــا آیة ٢٧ سورة يس
٢٣ جزء (پاره) ٢٣ از آیة ٢٨ سورة يس تــــا آیة ٣١ سورة الزمر
٢۴ جزء (پاره) ٢۴ از آیة ٣٢ سورة الزمر تــــا آیة ۴٦ سورة فصلت
٢۵ جزء (پاره) ٢۵ از آیة ۴٧ سورة فصلت تــــا آیة ٣٧ سورة الجاثية
٢٦ جزء (پاره) ٢٦ از آیة ٣٨ سورة الجاثية تــــا آیة ٣٠ سورة الذاريات
٢٧ جزء (پاره) ٢٧ از آیة ٣١ سورة الذاريات تــــا آیة ٢٩ سورة الحديد
٢٨ جزء (پاره) ٢٨ از آیة ١ سورة الحديد تــــا آیة ١٢ سورة التحريم
٢٩ جزء (پاره) ٢٩ از آیة ١ سورة الملك تــــا آیة ۵٠ سورة المرسلات
٣٠ جزء (پاره) ٣٠ از آیة ١ سورة النبأ تــــا آیة ٦ سورة الناس
حقوق هیچ بخشی ازین عنکبوتنما محفوظ نست. شما میتوانید ازهر قسمت مواد فراهم شده در این صفحه استفاده کنید، پخش کنید و برای دیگران فراهم کنید. پخش حق و عدالت و انسانیت رضای خالق منان را در برداشته و با انجام آن ثواب عظیم را نصیب خویش سازید. حقوق فروش ترجمه فارسی و پشتو محفوظ اند. هیچ کسی حق فروش مواد فراهم شده در این عنکبوتنما را ندارد. تنها میتوانید بطور رایگان پخش کنید.